Ogólne warunki

1 Zakres zastosowania

1.1 Niniejsze Ogólne warunki handlowe mają zastosowanie do zawierania treści i realizacji wszystkich umów zawartych pomiędzy MRaP GmbH, FN 412051H, A-3250 Wieselburg, Pulvermühlweg 11 (w skrócie: HelloCash), a stronami trzecimi (klientami). Te warunki obowiązują również w odniesieniu do późniejszych umów, bez konieczności ponownego odwoływania się do nich w poszczególnych przypadkach.

1.2 Odstępstwa od niniejszych warunków są skuteczne tylko wtedy, gdy zostaną uzgodnione pisemnie pomiędzy helloCash a KLIENTEM; zastępują one tylko te warunki, które są sprzeczne z tymi warunkami. Jeśli jedno z postanowień zawartych w niniejszych warunkach będzie nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień zawartych w niniejszych warunkach. Nieważne lub nieskuteczne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem ekonomicznie uzasadnionym i prawomocnym.

1.3 Rejestrując się (Punkt 3) na www.hellocash.at, www.hellocash.de, www.hellocash.ch, www.hellocash.cz, www.hellocash.fr, www.hellocash.pl, www.bookgoodlook.at, www.bookgoodlook.de, www.bookgoodlook.ch, www.bookgoodlook.cz, www.bookgoodlook.fr, www.bookgoodlook.pl lub jakiejkolwiek innej domenie hellocash lub bookgoodlook KLIENT oświadcza, że ​​przeczytał, zrozumiał i zaakceptował warunki. helloCash zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków. W przypadku zmiany warunków, helloCash powiadomi KLIENTA o zmianie na 14 dni kalendarzowych przed planowaną datą zmiany e-mailem lub komunikatem inApp. Jeśli KLIENT nie wyrazi wyraźnego sprzeciwu wobec zmiany w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania wiadomości, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@hellocash.at, zmiana zostanie uznana za zaakceptowaną. W przypadku sprzeciwu KLIENTA w odpowiednim czasie w stosunku do zmiany, obowiązują dotychczasowe warunki. helloCash ma następnie ma wyjątkowe prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym (pkt 4.6).

1.4 rejestrując się (podpunkt 1.3, pkt 3) Klient potwierdza, że prowadzi firmę i korzysta z usług HelloCash na rzecz swojej firmy.

1.5 W przypadku stron internetowych www.hellocash.at, www.hellocash.de, www.hellocash.ch, www.hellocash.fr, www.hellocash.pl, www.bookgoodlook.at, www.bookgoodlook.de, www.bookgoodlook.ch, www.bookgoodlook.fr, www.bookgoodlook.pl lub innych domen hellocash lub Bookgoodlook istnieje możliwość przekierowania do innych stron internetowych za pośrednictwem linków. W takim przypadku Warunki przekazywane są osob trzecim, z wyłączeniem warunków uzgodnionych z osobą trzecią.

2 Usługi

2.1 helloCash działa w normalnym toku prowadzenia legalnej działalności.

2.1.1 Świadczenie usługi SaaS (Software as a Service).

2.1.2 Pośrednictwo w zawieraniu umów zakupu w zakresie sprzętu kasowego.

2.2 Wszelkie inne niewymienione powyżej usługi będą świadczone przez helloCash wyłącznie jako usługi nadzwyczajne, jeżeli zostały wyraźnie uzgodnione z helloCash na piśmie i tylko dla konkretnej firmy.

2.3 helloCash zapewnia KLIENTOWI wybrane rozwiązanie programowe aktualnej wersji przez Internet na czas trwania umowy (punkt 2.1.1). Obecny zakres funkcjonalny rozwiązania programowego wynika z opisu usługi pod adresem https://hellocash.at/preise. Ze względu na stan techniczny nie jest możliwe zaproponowanie oprogramowania bez błędów. KLIENT jest świadomy, że mogą się pojawić ograniczenia lub awaria oprogramowania, serwera i strony internetowej (punkt 1.3), a utrata danych jest możliwa. helloCash nie jest winien KLIENTOWI gotowości operacyjnej usługi SaaS. helloCash będzie starał się naprawić usterki zgodnie z możliwościami technicznymi. Bei der Signatur einer Rechnung durch den KUNDEN können Fehler bei der Datenübermittlung zwischen helloCash und der A-Trust Gesellschaft für Sicherheitssysteme im elektronischen Datenverkehr GmbH bzw. eines dritten Dienstleisters auftreten, die nicht im Einflussbereich von helloCash liegen.

2.4 Uzasadnione zmiany w funkcjonowaniu oprogramowania, które osobiście dotyczą KLIENTA (punkt 2.3) są wcześniej zatwierdzane przez KLIENTA.

2.5 Przy negocjowaniu umów zakupu w zakresie sprzętu kasowego (punkt 2.1.2) zawierana jest umowa kupna pomiędzy KLIENTEM, a stroną trzecią. Spełnianie zawartej umowy kupna, jak również reklamacji i zwrotów to sprawy rozliczane między KLIENTEM a stroną trzecią. KLIENT musi kierować całą korespondencję bezpośrednio do strony trzeciej. helloCash nie jest zobowiązany do przekazywania lub przetwarzania komunikatów skierowanych do osoby trzeciej, które zostały skierowanene do niego.

3 Rejestracja, obowiązki, kary umowne

3.1 Aby korzystać z usług, wymagana jest rejestracja. Rejestracja jest bezpłatna. Aby zrozumieć funkcjonowanie oprogramowania, KLIENT musi przeczytać instrukcję helloCash. Rejestrując się, KLIENT oświadcza, że przeczytał i zrozumiał cały Podręcznik Cash Book.

3.2 Rejestracja może być dokonywana wyłącznie we własnym imieniu i wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz osoby prawne i spółki cywilne posiadające zdolność prawną (ze wskazaniem przedstawiciela upoważnionego do występowania w charakterze osoby kontaktowej). Dane wymagane podczas rejestracji muszą być kompletne i prawidłowe. KLIENT jest odpowiedzialny za kompletność i dokładność tych informacji.

3.3 Po rejestracji KLIENT otrzyma osobiste konto z osobistym adresem e-mail i hasłem (dane dostępu). KLIENT musi zmienić hasło po pierwszym zalogowaniu. KLIENT może zmienić swoje hasło w dowolnym momencie.

3.4 KLIENT jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swoich danych dostępowych i niepodawania ich osobom trzecim. Musi podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi osób trzecich do danych dostępowych. KLIENT musi również przenieść te zobowiązania na swoich pracowników.

3.5 KLIENT zgadza się skorygować wszelkie wprowadzone zmiany danych osobowych (zmiana adresu, zmiana nazwiska itp.) bez zawinionego opóźnienia. Odpowiada za wprowadzanie i utrzymywanie danych i informacji wymaganych do korzystania z usługi SaaS.

3.6 helloCash ma prawo zażądać od KLIENTA odpowiedniego dowodu jego danych (zezwolenie na prowadzenie działalności, wyciąg z rejestru handlowego itp.). helloCash nie jest zobowiązany do sprawdzania danych podanych przez KLIENTA pod kątem ich poprawności, kompletności lub możliwych naruszeń prawnych. W przypadku podejrzenia niewłaściwego lub nielegalnego użycia danych, helloCash może zablokować lub usunąć konto KLIENTA.

3.7 Zarejestrowane konta klientów nie są zbywalne i mogą być używane osobiście przez upoważnione osoby.

3.8 KLIENT zobowiązuje się nie używać oprogramowania w sposób stanowiący nadużycie oraz w sposób wpływający na dostępność oprogramowania. Musi powstrzymać się od wszelkich działań, które naruszają lub zamierzają naruszać bezpieczeństwo sieci lub systemu; szczególnie przez wirusy lub trojany.

3.9 KLIENT zapłaci helloCash karę umowną w wysokości 50 000,00 EUR, która nie podlega prawu do łagodzenia postępowania sądowego w przypadku naruszenia jakiejkolwiek sytuacji wymienionej w pkt 3.8.

4 Usługa SaaS, cena, okres obowiązywania umowy

4.1 Różne usługi SaaS wraz z ich zakresem funkcji i ceną są dostępne na stronie https://hellocash.at/prices. Wszystkie podane opłaty za użytkowanie są miesięczne i nie zawierają podatku VAT. Opłata miesięczna jest płatna po raz pierwszy (z góry) w pierwszym dniu korzystania z płatnej usługi SaaS. Późniejsze opłaty za użytkowanie są należne w dniu kalendarzowym kolejnych miesięcy, który odpowiada kalendarzowej dacie pierwszego użycia. Jeśli ten dzień kalendarzowy nie istnieje, opłata miesięczna jest wymagalna w ostatnim dniu miesiąca. Płatność jest obsługiwana przez adyen.

4.2 Stosunek umowny ('Subskrypcja') zawierany jest na czas nieokreślony.

4.3 KLIENT może w każdej chwili anulować subskrypcję, usuwając swoje konto klienta ze wszystkimi danymi. W przypadku zakończenia płatnej usługi SaaS (lub zmiany na bezpłatny okres próbny), KLIENT musi uiścić całą opłatę miesięczną w miesiącu wypowiedzenia. Nie zwraca się opłaty miesięcznej (pro rata).

4.4 helloCash może prawnie anulować subskrypcję e-mailem z okresem wypowiedzenia wynoszącym cztery tygodnie do każdego ostatniego miesiąca.

4.5 ZAMAWIAJĄCY musi zabezpieczyć swoje dane przez pobranie ich w przypadku wypowiedzenia (punkt 4.3 i punkt 4.4). Jeśli mimo to KLIENT używa helloCash do dostarczania danych, związany z tym wydatek należy zapłacić za stawkę godzinową w wysokości 150,00 EUR netto. Fakturowanie za każdą usługę częściową odbywa się w jednostkach po 15 minut, każda rozpoczęta jednostka jest w pełni uwzględniana.

4.6 helloCash i KLIENT mogą wypowiedzieć subskrypcję ze skutkiem natychmiastowym o ile podadzą ważną przyczynę. Ważny powód, szczególnie dla helloCash, to sytuacja, gdy:

4.6.1 KLIENT zalega z miesięczną opłatą i pomimo ustanowienia 14-dniowego okresu karencji nie dokonuje płatności pod groźbą rozwiązania umowy

4.6.2 KLIENT złamie ktorykolwiek w niniejszych warunków

4.6.3 KLIENT nie zgadza się z planowanymi zmianami warunków (podpunkt 1.3)

4.7 Opłata użytkownika (pozycja 4.1) jest zabezpieczona wartością. Kalkulacja wartości opiera się na wskaźniku cen konsumpcyjnych 2015 opublikowanym przez austriacki Główny Urząd Statystyczny lub w indeksie, który go zastępuje. Podstawą do obliczenia wartości jest numer indeksu ogłoszony na październik 2017 r. Opłata za użytkowanie wzrasta i maleje w takim stopniu, w jakim zmienia się wskaźnik cen konsumpcyjnych w 2015 roku.

4.8 helloCash powiadomi KLIENTA o uzasadnionej zmianie ceny wymienionej w podpunkcie 4.7 lub o znacznym ograniczeniu/zmianie usług SaaS co najmniej na cztery tygodnie przed planowaną datą zmiany za pośrednictwem wiadomości e-mail lub w aplikacji. Jeśli KLIENT nie wyrazi wyraźnej zgody na zmianę, zmiana zostanie uznana za zaakceptowaną.

4.9 KLIENT może testować wszystkie modele kasy przez 30 dni w trybie testowym (tryb demo) za darmo. W trybie demo wszystkie dokumenty są oznaczone jako 'DEMO'. Tryb demo jest domyślnie wyświetlany w kasie premium. Tryb demonstracyjny służy wyłącznie do celów testowych. Nie należy go używać do celów rachunkowości ani ocen podatkowych, a stronom trzecim nie wolno przekazywać żadnych dokumentów. Aby stworzyć odpowiednie pokwitowania, KLIENT musi aktywować tryb rzeczywisty, wybierając model kasowy.

5 Obsługa klienta, wiadomości

5.1 Zakres obsługi klienta (Wsparcie) zależy od wybranej usługi SaaS (punkt 4.1).

5.2 helloCash postara się odpowiedzieć na pytania w rozsądnym terminie. KLIENT nie ma prawa do odpowiedzi w określonym czasie lub do konkretnego rozwiązania lub odpowiedzi pozytywnej.

5.3 Wszystkie powiadomienia i inne wiadomości muszą być sporządzone pisemnie e-mailem na ostatni znany adres e-mail i są wtedy uważane za skutecznie wysłane.

5.4 KLIENT zgadza się, że helloCash może nagrywać rozmowy telefoniczne w celu zapewnienia jakości. Nagrane połączenia są automatycznie usuwane w ciągu 24 godzin.

6 Prawo autorskie

Treść strony internetowej www.hellocash.at, www.hellocash.de, www.hellocash.ch, www.hellocash.fr, www.hellocash.pl, www.bookgoodlook.at, www.bookgoodlook.de, www.bookgoodlook.ch, www.bookgoodlook.fr, www.bookgoodlook.pl lub zawartość jakiejkolwiek innej domeny hellocash lub bookgoodlook, oprogramowania i podręcznika helloCash są chronione prawem autorskim. Bez wyraźnej zgody helloCash zawartość dzieł chronionych prawami autorskimi nie może być przetwarzana, powielana ani wykorzystywania w inny sposób chroniony prawami autorskimi (§ 14ff UrhG).

7 Zakaz potrącenia

KLIENT nie może dokonać potrącenia wierzytelności z helloCash - z zastrzeżeniem § 6 (1) (8) KSchG - z roszczeniami wzajemnymi.

8 Gwarancja, odpowiedzialność

8.1 helloCash nie ponosi odpowiedzialności za realizację umów sprzedaży (Podpunkt 2.1.2) ani za szkody spowodowane przez lub przy okazji świadczenia usług. helloCash nie ponosi odpowiedzialności za treść innych stron internetowych dostępnych na www.hellocash.at, www.hellocash.de, www.hellocash.ch, www.hellocash.fr, www.hellocash.pl, www.bookgoodlook.at, www.bookgoodlook .de, www.bookgoodlook.ch, www.bookgoodlook.fr, www.bookgoodlook.pl lub jakiejkolwiek innej domeny hellocash lub bookgoodlook.

8.2 helloCash nie ponosi odpowiedzialności za błędy (w tym oczywiste błędy lub błędy drukarskie), przerwy (z powodu awarii technicznej, naprawy, aktualizacji lub prac konserwacyjnych na stronie internetowej itp.) lub wprowadzanie w błąd. helloCash nie może zagwarantować dostępu do strony www.hellocash.at, www.hellocash.de, www.hellocash.ch, www.hellocash.fr, www.hellocash.pl, www.bookgoodlook.at, www.bookgoodlook.de, www. bookgoodlook.ch, www.bookgoodlook.fr, www.bookgoodlook.pl lub jakiejkolwiek innej domeny hellocash lub bookgoodlook ani pełnego funcjonowania czy gotowości operacyjnej wybranej usługi SaaS. W przypadku awarii serwera lub utraty danych - z jakiegokolwiek powodu - helloCash nie ponosi żadnej odpowiedzialności

8.3 helloCash nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieuprawnionego pozyskania danych osobowych KLIENTA przez osoby trzecie lub zablokowania czy usunięcia konta klienta.

8.4 Wyklucza się odpowiedzialność za istotne szkody materialne spowodowane zaniedbaniem.

8.5 Zastąpienie szkód wtórnych i utraconych zysków jest wykluczone. KLIENT musi udowodnić istnienie rażącego niedbalstwa, jego roszczenia o odszkodowanie wygasają w ciągu pięciu miesięcy od wiedzy o szkodzie i stronie szkodliwej, co najmniej w ciągu 5 lat po wykonaniu usługi. Jakakolwiek odpowiedzialność helloCash jest ograniczona do kwoty potrójnej rocznej opłaty netto uzgodnionej za świadczenie usług.

8.6 Wyklucza się prawo do kwestionowania umowy z powodu błędu.

9 Ochrona danych, bezpieczeństwo danych

9.1 Polityka prywatności (https://hellocash.at/datenschutz) jest częścią warunków. KLIENT oświadcza, że przeczytał, zrozumiał i w pełni zaakceptował politykę prywatności, zgadzając się na warunki.

9.2 KLIENT zgadza się na przechowywanie jego danych osobowych przez helloCash. helloCash nie przekaże danych osobowych stronom trzecim bez wyraźnej zgody KLIENTA, jeżeli nie jest to konieczne dla prawnej ochrony KLIENTA, dla spełnienia wymagań prawnych, dla ochrony i ochrony helloCash lub dla technicznego działania modeli kasowych lub usługi SaaS.

9.3 KLIENT akceptuje, że helloCash wykorzystuje jego dane do celów reklamowych, na przykład w odniesieniu do istniejących lub byłych relacji biznesowych (dokument referencyjny), jak również informacje o produktach i usługach, a także specjalne promocje i promocje przez telefon, wysyłanie ofert, ulotek reklamowych i biuletynów (w formie papierowej i elektronicznej). Zgoda ta może zostać w dowolnym momencie odwołana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@hellocash.at.

9.4 ZAMAWIAJĄCY wyraźnie zgadza się, że jego dane mogą zostać przekazane przez helloCash do celów kontroli kredytowej do oficjalnie upoważnionych stowarzyszeń ochrony kredytowej i instytucji kredytowych. Zgoda ta może zostać w dowolnym momencie odwołania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@hellocash.at

9.5 KLIENT jest zobowiązany do zabezpieczenia własnych danych. Nie ma prawa do przywrócenia swoich danych w przypadku ich utraty. Jeśli helloCash ma wydać dane klienta KLIENTOWI po zakończeniu subskrypcji, KLIENT musi zwrócić wydatki za stawkę godzinową w wysokości 150,00 EUR netto. Fakturowanie za każdą usługę częściową odbywa się w jednostkach po 15 minut, każda rozpoczęta jednostka jest w pełni uwzględniana.

10 Miejsce wykonania, wybór prawa, jurysdykcja

10.1 Miejscem wykonania jest, o ile nie ustalono inaczej na piśmie, siedziba helloCash w A-3250 Wieselburg.

10.2 Do niniejszych Warunków i wszystkich umów, do których mają zastosowanie niniejsze Warunki (w szczególności do zapisów) zastosowanie mają przepisy prawa austriackiego, materialnego. Możliwość zastosowania Konwencji sprzedaży ONZ jest wykluczona. Językiem umowy jest niemiecki.

10.3 W przypadku sporów dotyczących zawarcia umowy i na podstawie umów zawartych między helloCash a KLIENTEM, jurysdykcja austriacka (wyłączna w umowach z przedsiębiorcami) i lokalna jurysdykcja sądu właściwego w siedzibie helloCash zostanie uzgodniona.

helloCash
Firma
Zgodna z prawem

Registrierkasse Österreich günstig kaufen hellocash Registrierkasse Österreich günstig kaufen hellocash
Copyright © 2020 mRaP GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.